@guruhkohnavardi

May 16 2019 - 22:42

در کمرکش کوهستان، چه استراحت خوبی ست در جوار خودم . خودم برای خودم با خودم کنار خودم❤🌏

0 comments

216 likes